Kosmetyki ekologiczne, organiczne i naturalne, bez parabenów i sls - sklep
Twój koszyk »
zamknij

Bądź na bieżąco,

zapisz się na newsletter

nie teraz nie, dziękuję
Koszyk jest pusty

Szybki kontakt

Nie wiesz jakie kosmetyki będą dla Ciebie odpowiednie? Ekologiczne, mineralne, organiczne bez parabenów? Skontaktuj się z nami. Pomożemy!

tel. 517 979 600

email: kontakt@verdissimi.com

Zielony Dekalog

Gwarancja jakości Verdissimi

Gwarancja jakości Verdissimi.comKupując u nas masz pewność i gwarancję, że kupujesz w sklepie naprawdę ekologiczne, naturalne, organiczne, mineralne i dobroczynne dla zdrowia i urody kosmetyki.

Kliknij tutaj...

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ważny od 25 grudnia 2014 roku.

 

§ DEFINICJE §

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.Verdissimi.com;

4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.verdissimi.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy HomeoFit-Lab a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§ POSTANOWIENIA OGÓLNE §

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.verdissimi.com.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy Verdissimi, działający pod adresem www.verdissimi.com, prowadzony jest przez HomeoFit-Lab, mgr G. Stachyra, ul. Niepodległości 21, 20-246 Lublin, NIP: 9462380208, REGON: 060640365, + 48 517979600, kontakt@verdissimi.com

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej, b) Firefox w wersji 7.x lub nowszej, c) Chrome 15.x, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa HomeoFit-Lab zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.verdissimi.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

§ ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO §

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
HomeoFit-Lab może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez HomeoFit-Lab za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię HomeoFit-Lab i sklepu Verdissimi.com.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla HomeoFit-Lab,
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla użytkowników wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach: 9:00-18:00.

5. Klient nie jest uprawniony do odsprzedaży Towaru kupionego w Sklepie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

7. W celu zakupów hurtowych należy skontaktować się z Biurem Dystrybucja: kontakt@verdissimi.com lub kontakt@homeofit-lab.com.
 

§ PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY §

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.verdissimi.com, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz ewentualnych pozostałych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z HomeoFit-Lab Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, włoskim i angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia płatności "za pobraniem” klientowi, który poprzednio nie odebrał wysłanego zamówienia płatnego przy odbiorze.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość podawanych danych osobistych.

10. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z zamówionym towarem lub podaniem nieprawidłowych danych adresowych lub niepodjęciem przesyłki w terminie, zamawiający jest zobowiązany do zwrotu kosztów wysyłki przesyłki z i do siedziby firmy.

11. Za opóźnienie w dostawie spowodowanej błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta oraz z winy dostawcy (poczta, firma kurierska) sklep nie ponosi odpowiedzialności.

12. Zamawiający ma prawo do zmiany lub anulowania zamówienia aż do momentu jego wysyłki przez Verdissimi.com. W tym celu należy skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem: 517 979 600.

13. Verdissimi.com zastrzega sobie zawieszanie sprzedaży na pewien czas (np. urlop) po wcześniejszym poinformowaniu o tym klientów na naszej stronie.

14. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu przez klienta.

 

§ DOSTAWA §

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Kraje Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku zamówień do krajów spoza Unii Europejskiej, prosimy o kontakt z naszą Firmą.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
- Poczty Polskiej
- Firmy kurierskiej

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny: HomeoFit-Lab ul. Niepodległości 21, 20-246 Lublin. Odbierając zamówiony towar w sklepie, mogą Państwo zapłacić gotówką.

 

Koszty dostawy wynoszą:

Na terenie Polski:


Poczta Polska odbiór w Urzędzie Pocztowym: 6 zł
Poczta Polska  - usługa kurier do 48h: 8 zł
Poczta Polska - płatność przy odbiorze u listonosza lub w UP: dodatkowo 6 zł do wybranej formy dostawy


Poza teren Polski:
W przypadku wysyłki zamówienia poza granice Polski, koszt jest ustalany indywidualnie ze względu na wagę i objętość przesyłki - prosimy o kontakt mailowy z firmą: kontakt@verdissimi.com

3. Termin realizacji dostawy wynosi

Na terenie Polski:

Poczta Polska - czas dostawy ok. 2-3 dni tylko w dni robocze

Zamówienia poza Polskę:
Przesyłki ekonomiczne poza kraje Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej - ponad 14 dni robocze, liczone się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.verdissimi.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

 

§ CENY I METODY PŁATNOŚCI §

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
- przelewem
- za pobraniem (naliczana dodatkowa opłata w wysokości: 6 zł)
- płatnością w systemie PayU

Opłata za zamówienie jest pobierana w momencie złożenia zamówienia w przypadku płatności poprzez PayU lub płatności kartą.

 

§ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY §

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (HomeoFit-Lab ul. Niepodległości 21, 20-246 Lublin, kontakt@verdissimi.com, tel. 517 979 600) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.verdissimi.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Odbierzemy rzecz. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy konsumenta, zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego, jest wyłączone w przypadku:

1. Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2. W którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

3. W którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4. W którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

§ REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW §

Rękojmia

1.    Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2.    Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3.    W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4.    Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a.    złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b.    złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5.    Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6.    Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.    Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a.    żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b.    żądać usunięcia wady.

8.    Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9.    Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10.    Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11.    Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

12.    Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

13.    Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a.    oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b.    oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c.    żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d.    żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

14.    Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

15.    Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16.    W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

17.    W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

18.    W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

19.    Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

20.    Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

21.    Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

22.    Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 

§ REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ §

1. HomeoFit-Lab podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić HomeoFit-Lab o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: HomeoFit-Lab, ul. Niepodległości 21, 20-246 Lublin lub kontakt@verdissimi.com

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. HomeoFit-Lab zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§ KODY RABATOWE §

Kody rabatowe dostępne są dla naszych stałych klientów na specjalne okazje. Klient może je otrzymać w związku z przeprowadzanymi akcjami promocyjnymi i reklamowymi, z okazji wprowadzania nowych produktów i nowych linii kosmetyków, za wystawienie opinii zakupionego kosmetyku pod jego opisem na stronie www. sklepu (za opinię o zakupionym 1 produkcie można otrzymać -10% rabatu, o 2 produktach -12%, o 3 i więcej aż -15% rabatu). Kody żniżkowe mają określony termin ważności, w którym mogą zostać wykorzystane przez klienta. Otrzymane zniżki nie łączą się z innymi promocjami np. Promocją Tygodnia, która trwa w danym czasie na stronie sklepu.

 

§ KONFEKCJONOWANIE §

W naszej działalności staramy się być jak najbardziej pro EKOlogiczni. W związku z tym do pakowania używamy kartonowych pudełek, do produkcji których wykorzystano papier z recyklingu. Prosimy, żeby Państwo pamiętali o wyrzuceniu ich do odpowiednich pojemników przeznaczonych do segregacji.
Do wypełniania zawartości przesyłek, w celu zabezpieczenia produktów w trakcie transportu, używamy wypełniaczy skropak, które są całkowicie BIOdegradowalne lub w wyjątkowych sytuacjach ścinki gazet przeznaczonych na przemiał oraz papieru pakowego .
W trosce o środowisko, faktury VAT wysyłamy w formie elektronicznej (w formacie .pdf), lub jeśli jest taka potrzeba drukujemy je na certyfikowanym papierze w 100% pochodzącym z recyklingu.

§ POLITYKA PRYWATNOŚCI §

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy www.verdissimi.com, (zwana dalej Witryną) przez HomeoFit-Lab z siedzibą pod adresem: ul. Niepodległości 21, 20-246 Lublin (zwany dalej Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny.

Prawa

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu e-mail wskazanego poniżej.
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów e-Sklepu. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Informacje wymagane do poprawnej realizacji zamówienia

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.
Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt emailowy: kontakt@verdissimi.com

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

§ BONY PREZENTOWE §

Można je nabyć dla siebie lub kogoś na prezent na naszej stronie internetowej. By obdarowana osoba wykorzystała bon, wystarczy, że wejdzie na naszą stronę internetową doda interesujące ją produkty do koszyka, wypełni dane potrzebne do wysyłki i wpisze unikalny kod z bonu.

Wystarczy wybrać wartość bonu (50, 100 lub 150 zł). W tym celu należy dodać wybrany bon do koszyka, potwierdzić swoje dane i dokonać płatności.
Opłaty można dokonać online poprzez Payu lub po prostu przelewem na nasze konto bankowe. Po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie bankowym, prześlemy osobie kupującej bon zakupowy w formacie .pdf ze specjalnym, unikalnym kodem.
Odarowana osoba będzie mogła wykorzystać kod na naszej stronie internetowej www.verdissimi.com.
Bon prezentowy może być wykorzystany podczas jednego zamówienia. Różnica poniżej wartości kuponu nie jest zwracana podczas zakupów. Bony są do wykorzystania  przez okres 6 miesięcy od daty zakupu.


§ GWARANCJA §

Wszystkie produkty oferowane w sklepie Verdissimi.com są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych; pochodzą od producenta i/lub ich wyłącznych dystrybutorów. Produkty przez nas oferowane posiadają wymagane atesty i są dopuszczone do obrotu w Polsce.

 

§ PLIKI COOKIES §

Zapisywane na komputerze użytkownika (klienta sklepu) pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są w niżej wymienionych celach:
Do zapamiętania zalogowania – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
Do zapamiętania zawartości koszyka – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany, chyba że użytkownik (klient sklepu) zapisze koszyk – wówczas przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
Do zapamiętania zawartości schowka (przechowalni) – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
Do zapamiętania preferencji dotyczących wyświetlania strony (sklepu) – 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
Do porównywania produktów – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
Do zweryfikowania czy użytkownik (klient sklepu) oddał swój głos w sondzie – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
Do zapamiętania zamknięcia Popupa informacyjnego o plikach cookie – 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

 

§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE §

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HomeoFit-Lab a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HomeoFit-Lab a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę HomeoFit-Lab.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.