Regulamin

§ Definicje §


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Kupującego;
Kupujący – zarówno Klient, jak i Konsument;
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego Verdissimi.com;
Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem Verdissimi.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia. Sklep internetowy jest własnością Grzegorza Stachyry prowadzącego działalność gospodarczą jako firma HomeoFit-Lab z siedzibą w Lublinie, ul. Niepodległości 21, 20-246 NIP: 9462380208, REGON: 060640365, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii;
Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Verdissimi.com by HomeoFit-Lab a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.§ Postanowienia ogólne §1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://verdissimi.com.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.verdissimi.com prowadzony jest przez Verdissimi.com by HomeoFit-Lab Grzegorza Stachyrę.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
b. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
c. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
d. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej;
b. minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.
6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa HomeoFit-Lab zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Verdissimi.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego oraz umożliwiają Klientom zapoznanie się z główną charakterystyką Towarów przez złożeniem Zamówienia.
10. Sklep może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Towarów. Zmiana oferty jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw, bez uszczerbku dla Zamówień złożonych przez Kupującego.
11. Produkty spełniają wymagania prawa polskiego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa obowiązującego w innym niż Polska kraju, do którego produkt będzie dostarczony na żądanie Kupującego (np. jeśli sprzedaż danego produktu jest w tym innym kraju zakazana). Kupujący ma obowiązek sprawdzić w stosownych urzędach kraju, do którego zamierza produkty wywieźć lub przekazać, czy produkty, jakie zamierza zamówić, mogą być do tego kraju importowane.§ Zasady korzystania ze Sklepu internetowego §1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży.
4. HomeoFit-Lab może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez HomeoFit-Lab za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię HomeoFit-Lab i Verdissimi.com.
5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody HomeoFit-Lab.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla HomeoFit-Lab.
e. korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
8. Jeżeli Klient zarejestrował się w Sklepie internetowym, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Sklepie.§ Procedura zawarcia Umowy sprzedaży §

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową Verdissimi.com, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
3. Kupujący może zamówić jeden lub więcej Towarów spośród oferowanych na Stronie. W przypadku zamiaru nabycia większej ilości tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji transakcji jeżeli jej realizacja jest niemożliwa z powodu ograniczeń narzucanych przez producenta danego Towaru. O ograniczeniach ilościowych nabycia tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. przedmiotu Zamówienia,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c. wybranej metody płatności,
d. wybranego sposobu dostawy,
e. czasu dostawy.
6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje Zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia Zamówienia, cenę, wielkość, charakterystykę, ilość i termin dostawy Towarów oferowanych przez Sklep i zamówionych przez Kupującego.
7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z HomeoFit-Lab Verdissmi.com umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w punkcie 8.
10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu Zamówienia. W każdym przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego sprzedaż będzie uznana za definitywną.
11. Sklep pozostawia sobie prawo do sprawdzenia poprawności danych osobowych telefonicznie, szczególnie w przypadku złożenia przez Klienta zamówienia za pobraniem.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i o treści zgodnej z Regulaminem.
12. Poprzez akceptację przedmiotowego Regulaminu Klient wyraża zgodę na udostępnienie mu do wglądu i/lub pobrania faktury w formie elektronicznej. Udostępnienie faktury w formie elektronicznej wysyłane jest na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, za którego prawidłowe wskazanie odpowiedzialny jest Klient. HomeoFit-Lab dołoży wszelkich starań oraz zastosuje odpowiednie środki techniczne, aby udostępnienie faktury w formie elektronicznej zostało dokonane w sposób bezpieczny. HomeoFit-Lab nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się przez Klienta do zasad bezpieczeństwa oraz zastrzega sobie możliwość zmiany formatu plików oraz sposobu udostępniania faktury w formie elektronicznej, jak również wprowadzania innych zmian technicznych w tym zakresie.
 

§ Dostawa §


1. Regularna dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Koszty dostawy są doliczane do ceny nabytych Towarów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.
3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, pocztową lub za pośrednictwem dostawy do Paczkomatu lub Punktu odbioru. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Dostawa i płatności
4. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.
5. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
6. Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i Towarów.
7. Przy przesyłce kurierskiej zawartość paczki należy zawsze sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia, ubytku należy odmówić odbioru przesyłki i bezzwłocznie spisać protokół reklamacyjny zawierający wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości w sposób jasny i szczegółowy i przesłać go na adres: kontakt@verdissimi.com (protokół posiada kurier).
8. Przy przesyłce do Paczkomatu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku paczkę należy pozostawić w skrytce lub udać się do najbliższego punktu InPost w celu spisania protokołu szkody. Następnie należy niezwłocznie poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji i w sposób jasny i szczegółowy opisać wszelkie nieprawidłowości w drodze mailowej na adres: kontakt@verdissimi.com.
9. Na wyraźne życzenie Klienta możliwa jest dostawa Towarów do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Szczegółowe zasady dostawy zostaną określone przez warunki świadczenia usług przewozowych stosowane przez kuriera lub pocztę. Klient ponosi wszelkie koszty związane z taką dostawą, w tym koszty cła i innych niezbędnych opłat.


§ Ceny i metody płatności §


1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, bez kosztów dostawy, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki i opłaty. Każda zmiana stawki podatku VAT będzie automatycznie uwzględniana w cenie Towarów oferowanych przez Sklep.
2. Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sklep może w dowolnej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.
3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
    
        a. przelewem na numer konta bankowego 49114020040000310269381624 lub indywidualny numer rachunku;
        b. płatnością w systemie Blue Media S.A.
        c. zapłatą kartą płatniczą Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
        d. płatnością przy odbiorze.

4. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w punkcie 3. powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane. Koszty te obejmują w szczególności opłaty i prowizje, którymi Sklep zostanie obciążony przez bank bądź operatora płatności, w tym koszty przewalutowania płatności, w przypadku braku dokonania przez Klienta wpłaty na wskazane przez Sklep konto walutowe. Powstałe w ten sposób koszty transakcji nie stanowią przychodu Sklepu i uzależnione są od cen wskazanych przez podmioty oferujące daną usługę oraz stanowią ich przychód. W przypadku konieczności poniesienia przez Sklep takich kosztów może on wezwać Klienta do dokonania stosownej dopłaty, od uiszczenia której uzależniona będzie realizacja zamówienia.
5. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient otrzyma od Sklepu internetowego e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu Zamówienia.
6. Płatność za pośrednictwem systemu Blue Media jest dokonywana na tejże platformie. Po wybraniu Blue Media jako formy płatności, Klient będzie przekierowany na stronę tej platformy. Bezpośrednio po dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany z powrotem na stronę Sklepu internetowego.
7. Przy płatności przy odbiorze zapłata ceny do rąk osoby doręczającej przesyłkę będzie warunkiem wydania przesyłki Kupującemu. Opcja „Płatność przy odbiorze” nie może być stosowana do zapłaty za Zamówienia z dostawą do krajów innych niż Polska.
8. Płatność za zamówienia może być dokonywana w walucie polskiej PLN, jak również w walucie: EUR w zależności od wyboru właściwej opcji.
9. Sklep ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przypadających od Kupującego, w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze Strony Sklepu, także przy przyszłych Zamówieniach.
10. Dostarczony Towar pozostaje własnością HomeoFit-Lab do chwili całkowitej zapłaty.
11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa HomeoFit-Lab nie ma obowiązku wystawiania paragonów.
12. Poprzez akceptację przedmiotowego Regulaminu Klient wyraża zgodę na udostępnienie mu do wglądu i/lub pobrania faktury w formie elektronicznej. Udostępnienie faktury w formie elektronicznej wysyłane jest na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, za którego prawidłowe wskazanie odpowiedzialny jest Klient. HomeoFit-Lab dołoży wszelkich starań oraz zastosuje odpowiednie środki techniczne, aby udostępnienie faktury w formie elektronicznej zostało dokonane w sposób bezpieczny. HomeoFit-Lab nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się przez Klienta do zasad bezpieczeństwa oraz zastrzega sobie możliwość zmiany formatu plików oraz sposobu udostępniania faktury w formie elektronicznej, jak również wprowadzania innych zmian technicznych w tym zakresie.


§ Prawo odstąpienia od Umowy §


1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie czternastu (14) dni od dnia dostarczenia mu przesyłki.
2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument ma obowiązek poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy (otwórz), by przesłać go na kontakt@verdissimi.com.
            
    WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)
- Adresat HomeoFit-Lab, ul. Terespolska 17/20, Warszawa 03-813
- Ja … niniejszym informuję … o moim … odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy:
            - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
            - Imię i nazwisko konsumenta
            - Adres konsumenta
            - Przyczyna zwrotu
            - Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
            - Data
            (*) Niepotrzebne skreślić.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
6. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym-nienoszącym śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu firmowym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7. Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych Towarów, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od Umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Sklep rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia Konsumentów.
8. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym Sklep został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem w/w kwoty do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Powyższy zapis nie dotyczy częściowego odstąpienia od Umowy (co do wybranych Towarów w ramach Zamówienia) w przypadku, w którym koszty dostarczenia towarów zostały pobrane ryczałtowo – w stałej kwocie i nie zależą od wielkości dostawy.
9. Koszty odesłania Towaru ponosi Kupujący.


§ Reklamacje dotyczące Towarów §


1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, niebędących Konsumentami, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. HomeoFit-Lab jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@verdissimi.com. HomeoFit-Lab zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona (otwórz).
4. HomeoFit-Lab nie jest producentem Towarów oraz nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary i nie świadczy usług posprzedażowych. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


§ Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną §


1. HomeoFit-Lab podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić HomeoFit-Lab o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Terespolska 17/20 Warszawa 03-813, mailowo pod adres kontakt@verdissimi.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. HomeoFit-Lab zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


§ KODY RABATOWE §


Kody rabatowe dostępne są dla naszych stałych klientów na specjalne okazje. Klient może je otrzymać w związku z przeprowadzanymi akcjami promocyjnymi i reklamowymi, z okazji wprowadzania nowych produktów i nowych linii kosmetyków, za wystawienie opinii zakupionego kosmetyku pod jego opisem na stronie www. sklepu (za opinię o zakupionym 1 produkcie można otrzymać -10% rabatu, o 2 produktach -12%, o 3 i więcej aż -15% rabatu). Kody zniżkowe mają określony termin ważności, w którym mogą zostać wykorzystane przez klienta. Otrzymane zniżki nie łączą się z innymi promocjami np. Promocją Tygodnia, która trwa w danym czasie na stronie sklepu. Wpisany w formularzu zamówień kod rabatowy automatycznie obniży sumę zamówienia o wartość zniżki na produkty marek: Neve Cosmetics, LaSaponaria, Erbe di Janas.

     
§ KONFEKCJONOWANIE §


W naszej działalności staramy się być jak najbardziej pro EKOlogiczni. W związku z tym do pakowania używamy kartonowych pudełek, do produkcji których wykorzystano papier z recyklingu. Prosimy, żeby Państwo pamiętali o wyrzuceniu ich do odpowiednich pojemników przeznaczonych do segregacji.
Do wypełniania zawartości przesyłek, w celu zabezpieczenia produktów w trakcie transportu, używamy wypełniaczy skropak, które są całkowicie BIOdegradowalne lub w wyjątkowych sytuacjach ścinki gazet przeznaczonych na przemiał oraz papieru pakowego.
W trosce o środowisko, faktury VAT wysyłamy w formie elektronicznej (w formacie .pdf), lub jeśli jest taka potrzeba drukujemy je na certyfikowanym papierze w 100% pochodzącym z recyklingu.

 

§ Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych §


1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest HomeoFit-Lab Grzegorz Stachyra.
2. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Wszelkie informacje w zakresie administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych, odbiorcach danych, okresie przez jaki dane będą przechowywane oraz o prawach podmiotu którego dane dotyczą zostały szczegółowo wskazane w Polityce prywatności znajdującej się pod adresem: https://verdissimi.com/regulamin,13.html. Akceptując Regulamin Klient równocześnie oświadcza, że zapoznał się ze wskazaną wyżej Polityką prywatności oraz zawartą w niej klauzulą informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

   
§ Postanowienia końcowe §


1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HomeoFit-Lab a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HomeoFit-Lab a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane pod sąd w Lublinie.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Znak towarowy Verdissimi oraz wszystkie znaki graficzne lub inne niż graficzne, wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej Verdissimi.com są i pozostaną wyłączną własnością HomeoFit-Lab lub danego właściciela praw własności intelektualnej. Zabronione jest wszelkie całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych znaków towarowych, ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia HomeoFit-Lab lub danego właściciela praw własności intelektualnej.


§ Polityka prywatności §


Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów za pośrednictwem sklepu internetowego, działającego pod adresem https://Verdissimi.com/ (dalej: „Sklep internetowy”).

Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
Administracja danych

Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest HomeoFit-Lab z siedzibą w Lublinie 20-246, ul. Niepodległości 21 na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres mailowy: kontakt@verdissimi.com - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


§ Cel pozyskiwania danych §


Dane osobowe pobierane przez Administratora będą przetwarzane w celu założenia i prowadzenia konta Klienta, realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym Verdissimi.com na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu bezpośredniej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, która również stanowi uzasadniony interes Spółki.

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane również w celu otrzymywania informacji handlowej przesyłanej przez Administratora na podany adres poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zw. z art. 10 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w Sklepie internetowym. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty Sklepu internetowego.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

Podanie danych osobowych wskazanych powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w sklepie internetowym, działającym pod adresem https://Verdissimi.com/


§ Okres przechowywania danych §
 

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania zarejestrowanym użytkownikiem sklepu internetowego działającego pod adresem https://Verdissimi.com/, a po rezygnacji z bycia użytkownikiem sklepu internetowego - przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń.
 
W przypadku użytkowania sklepu internetowego bez rejestracji dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń.


§ Odbiorcy danych §


W przypadku Klienta, który korzysta na Verdissimi.com ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta na Verdissimi.com ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w naszym sklepie internetowym.

Verdissimi.com by HomeoFit-Lab może również przekazywać dane dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Verdissimi.com i tylko zgodnie z jego poleceniami.

W przypadku kontroli, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione kontrolerom.


§ Przekazywanie danych do Państw trzecich §


Administrator nie przekazuje zebranych danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że dostawa Towarów na wyraźne życzenie Klienta ma być dokonana poza ten obszar.
Przekazywanie danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się po spełnieniu jednego z następujących warunków:
    
    a. przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony
    b. przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, który uczestniczy w Programie Privacy Shield,
    c. przetwarzanie jest realizowane przez podmiot w ramach wiążących reguł korporacyjnych.


§ Bezpieczeństwo danych §


Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo.

Prawa Klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Klientom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

        a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
        b. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
        c. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
        d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
        e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
        f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem,
        g. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw Klient powinien się skontaktować z Administratorem - dane kontaktowe powyżej. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z Administratorem i osoba uprawniona do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.


§ Prawo wycofania zgody §


W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub na nasz adres mailowy.


§ Prawo wniesienia skargi do organu §


Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ Dane anonimowe i powiadomienia push §


Podczas korzystania ze strony internetowej pod adresem https://Verdissimi.com/ na serwerze automatycznie zbierane są anonimowe informacje np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ urządzenia, typ systemu operacyjnego, itp. Informacje zawarte na serwerze wykorzystywane są szczególnie w celach: technicznych oraz w celach związanych z administracją sklepu internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa działania sklepu internetowego, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych lub marketingowych.

Ponadto zastrzega sobie prawo do wysyłania powiadomień Push, zawierających spersonalizowaną informację handlową, kupony rabatowe oraz informacje o zmianie statusu zamówienia. Klient może w każdej chwili wyłączyć powiadomienia w aplikacji.


§ Polityka cookies §


Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu internetowego.


§ Pozostałe informacje §


Jeżeli na stronie internetowej Sklepu zamieszczane są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Sklep stron internetowych, to nie może on odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Sklep zachęca przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Sklep zbiera również anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach Sklepu. Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie:

www.google.com

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony prywatności, w szczególności danych osobowych, proszę zgłaszać na adres kontakt@verdissimi.com

Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach Sklep będzie informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach Polityki prywatności).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl